Teszér úrbéri szerződése

Az úrbéri szerződések megkötésekor vármegyei tisztviselőket küldtek a községekbe, akik Mária Terézia királyi rendelete értelmében kilenc kérdést tettek föl a település elöljáróinak. Teszérre Rohonczy György alszolgabíró és Lehen József esküdt látogatott el 1768. június 9-én a királynő képviseletében. A pápai uraságot Tóth István tiszttartó, a községet Tóth Takács György bíró, Szabó György, Bolla István, Bolla Imre és Lukács János esküdtek képviselték.

Az alábbiakban és a csatolt dokumentumokban olvasható Teszér úrbéri szerződése, valamint a kérdésre adott teszéri válaszok.

A kilencedik kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy míg Teszér és Csót lakói örökös jobbágyai földesuruknak, addig Tamási lakói szabadon költözhetnek, csakúgy mint az 1730-as években újratelepített Fenyőfő, Ság, Szentiván és Szűcs lakói.Lichtneckert András: Veszprém vármegye községeinek feleletei az úrbéri kilenc kérdőpontra 1768-1782. A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 19. Veszprém, 2007.

http://library.hungaricana.hu/hu/view/VESM_19/?pg=0&zoom=h&layout=s

 

Teszér

4- 0. Ami életyek magok szükségektűi megmarad, azt könyen pénzé tehetik, határgyokban malmok is vagyon, a' melynek fele jövedelmét szedik. (235. old.)

9- no. Minyájon örökös jobbágyok.

Ezen főllebb kitett vallásunk előttünk ellolvastatván, hogy mi a' szerint vallottuk legyen, kezünk keresztvonyásával és helységünk pöcsétyének reátételével bizonyítyuk.

Signatum Teszér, die 9-na Junii 1768.

Tóth Takács János törvinybíró x, Szabó György x, Bolla Istvány x, Bolla Imre x és Lukács János x esküt emberek. (L. S.) (236. old.)

 

Csót

4- to. (…) A határgyokban lévő két malomban részek vagyon, egyiknek fele jövedelmét szedik, az másik malombul az molnárral egyetemben három részt vesznek, gyakrabban pedigh malmaiknak vizek elegendő nem lévén, valójában kevés hasznokat vehetik. (67. old.)

9- no. Az sessiokat tartó gazdákh egyrűl-egyre örökös jobágyok, mégh atyáik is ily sorsban voltak

Mely praevio modo előttünk a föntírt lakossoknak hitek szerént let vallá-sokrul teszük ezen alázatos relatiónkat.

Signatum in possessione Csoth, die 5-a mensis Maii anno 1768.

Rohonczy György, Tekintetes Nemes Weszprém Vármegyének viceszolga-bírája m. p. (L. S.), Lehen Jóseff, azon Tekintetes Nemes Vármegyének esküty-tye m. p. (L. S.) (68. old.)

 

Fenyőfő

4- 0. auf den Dorfs Grund ligende Mühl haben sie zwey Theil. (86. old.)

9- 0. Alle die in disen Dorff Fenyefeő wohnen, seynd freye Paueren.

Wir, endte unterschribene Richter und Geschworene aus den Dorff Fenyőfő attesstiren hiemit, das wir alles vorgesetze Puncten alles gar wohl verstandten, und noch wir aldort darauf geantworthes haben, und unser Jurament geredet, und alles gewis und wahr ist, solches bezeigen wir mit unser Hand Unter-schrifft und Gemaininsigl.

Signatum Fenyőfő, die 27. Mäy 1768.

Andreaß Hungler Richter x, Paul Schwartz x, Georg Merreither x, Simon Scheiblhoffer x Geschworene. (L. S.) (86-87. old.)

 

Ság

4- to. (…) határgyokban lévő malomnak fele jövedelmét szedik, (210. old.)

9- no. Minnyájan szabadmenetelűek.

Ezen fölleb kitett vallásunk előttünk elolvastatván, hogy mi a' szerént vallottuk légyen, kezünk keresztvonyásával és helységünk pecsétyének reátételével bizoníttyuk.

Signatum Saágh, die 4. mensis Junii anno 1768.

Takáts Jóseff falu bírája x, Vass Mihály törvénbíró x, Kováts János x, Kiss János x esküt emberek. (L. S.) (211. old.)

 

Szentiván

4- o. (…)határgyokban lévő malomnak két részinek bírásában vannak (223. old

9- no. Minyájon szabadmenetelűek.

Wür, Richter und Geschworne auß dem Dorff St. Ivann, das die hier aufgesetzte Bekantnuß unß worgelessen und recht wohl werdolmetschet und auß-geleget worden, und das wür also wie es hir wie oben geschriben stehet, be-kanet haben, ein solches bezeyhet unser beygefiegtes Kreutz Handtzeychen und Gmain Dorffpötschaftt.

Datum St. Ivann, den 27. May anno 1768.

Dohmas Feiding Richter x, Frantz Christian x, Simon Sübner x, Lorentz Clauß x, Johann Mader x, Johann Wyser x. (L. S.)(224. old.)

 

Szentlászló

Ad 4-tum. Vagyon az helységhnek falu határgyában egykerekű forgó malma, mely ennek előtte mintegy hét esztendővel az méltóságos uraságh engedelmével föllépéttetvén, esztendőnként 6 foréntbéli census alatt vagyon. (227. old.)

Ad 9-num. Töbnyire az lakosok, kik házheleket bírnak, örököss jobbágyi kötelességh alá valók, találkoznak mégis ketten, hármon, kik szabadmenetelűek.

Hogy ezen praemittáltt punctumokra tett feleletünk előttünk elolvastattak s megmagyaráztattak, és mindazok hitünk után magunk tulajdon vallásaink légyenek, recognoscállyuk, melynek nagyobb ereire adgyuk ezen recognitiónkat helységünk pöcséttyének reáütésével megerősétvén.

Signatum anno et die quibus supra.

Horváth István falu bírája x, Fekete György törvénybíró x, Nagy Mihálly x, Saller Gáspár x, Takáts János x, Albert János x, Farkas János x. (L. S.) (228. old.)

 

Szücs

4- to. (...) határgyokban lévő malomnak fele jövedelmét szedik. (230. old.)

9- no. Minyájok szabadmenetelűek.

Wür, Richter und Geschworne auß dem Dorff Szűcs, daß die hier auf-gesezte Bekandtnuß unß worgelesen und recht wohl werdolmetschet und auß-geleget worden, und das wir also wie es hier wie oben geschrieben stehet, bekennet haben, ein solches bezeiget unser beygefiegtes Kreutz Handtzeichen und Gmain Dorfpötschafft.

Datum Szüts, den 28-ten Mai 1768.

Michael Rust Dorfrichter x, Phillip Aigner x, Paul Schlegl x, Adam Wolkers-toefer x, Georg Gabriel x, Paul Neustätter x, Johan Gabriel x. (L. S.) (231. old.)

 

Tamási

4- 0. (…) Több hasznaik közé számláltatik az is, hogy az határban tulajdon malmok lévén, jövedelmét veszik. (232. old.)

9- 0. Mindanyáján szabadmenetelűek ezen helységbéli polgárok.

Ezen főllebb kitett vallásunk előttünk ellolvastatván és megmagyaráztatván, hogy mi a' szerint vallottunk légyen, kezünk keresztvonyásával bizonyíttyuk.

Signatum ut supra.

Gabonái János öregbíró m. p., Bors Mihály esküt m. p., Somogyi János esküt m. p., Csuka András esküt m. p., Gabonay András esküt x. (L. S.) (233. old.)

 

Fogalomtár http://library.hungaricana.hu/hu/view/VESM_17/?pg=360&zoom=h&layout=s

pozsonyiméró' (metreta Posoniensis); pozsonyiköböl (cubulus Posoniensis): űrmértékek és egyben területmértékek is. A pozsonyi mérő a XVI. században az országgyűlések helyszínén, Pozsonyban használatos gabonamértékből alakult ki. Miután csaknem megegyezett a bécsi mérő nagyságával, a XVII. század folyamán - törvények és rendeletek által megerősítve - az ország hivatalos mértékévé válhatott, amelynek használatát a közölt három összeírás utasításai is előírták.

A tárgyalt korszakban a pozsonyi mérő mint űrmérték 62-62,5 liter nagyságú volt, ami kb. 46,5 kg búzának felelt meg. (A pozsonyi mérő csak gabonamérték volt.) A pozsonyi köböl mint űrmérték gyakorlatilag azonos a pozsonyi mérővel. Csupán az 1715. és 1720. évi összeírások terjesztették el országosan ezt a névváltozatot. (Ugyanakkor említést érdemel, hogy a köbölnek mint űrmértéknek számos, különböző nagyságú, helyi változata létezett, amelyek gabona- és bormértékként is használatosak voltak.)

A pozsonyi mérő mint földmérték 1 mérőnyi vetőmaggal bevetett földterületet jelentett. Ez kb. 600-800 bécsi négyszögölnek felelt meg. A pozsonyi mérő - párhuzamosan a gabonamértékként való hivatalos mértékké válásával -a földterület hivatalos számítási egysége is lett. Az 1715. és 1720. évi összeírásokban a dikátorok már a pozsonyi köböl elnevezést használták, amely földmértékként is azonos volt a pozsonyi mérővel. A XVIII. század közepéig az összeírások gyakran éltek e kettős megnevezéssel: pozsonyi köböl vagyis mérő.

 

Nagy Péter

Abda, 2016 decemberA cikkhez csatolt dokumentumok:
malmokról.pdf
vesm_19_pages86-88.pdf
vesm_19_pages224-225.pdf
vesm_19_pages231-231.pdf
vesm_19_pages232-234.pdf
vesm_19_pages236-237.pdf
vesm_21_pages365-367.pdf
vesm_21_pages13-21.pdf

<< Vissza