Kérelem táncmulatságra

A Pápai Levéltárban 2016 február 24-én kezdtem meg és május 31-én folytattam a pápateszéri vízimalmok telekjegyzőkönyveinek kutatását. Megtaláltam és fel is dolgoztam 25 pápateszéri vízimalom telekjegyzőkönyvét.

Ezután a Pápateszér község feliratú iratkötegben az 1943-44. között keltezett dokumentumokat kezdtem vizsgálni. Közvetlenül a vízimalmokra vonatkozó anyagot nem találtam, ám a település életének második világháborús időszakából több érdekes dokumentum került elő, az alábbiakban ezek közül mutatok be egyet.Kérelem táncmulatságra

1943 március 9-én táncmulatságot rendeztek a faluban. A rendezők bő két héttel a tervezett időpont előtt kérelemmel fordultak a korabeli hatóságokhoz. A formanyomtatványon Méltóságos Alispán Úr! Nagyságos Főispán Úr! megszólítás után a következőket írják:

Alulirott tisztelettel kérem, kegyeskedjék megengedni, hogy Pápateszér községben 3 házszám alatt  a leventealap javára 1 P[engő] beléptidíjjal 1943 évi március hó 9-én d.u. 3 órától, este 11 óráig, a záróra felfüggesztése mellett nyilvános táncmulatságot, színielőadást rendezhessek.

A várható bevételekből már most befizetek a vm. vegyes alapok Veszprém, 82.123 sz. csekkszámlára a belépődíj 12-szeresét, és 4 P 80 f-t, zárórafelfügg. díj cimén ugyanezen alapra 5 P-t, zenélési díjra 8 P-t.

A mulatság, színielőadás jövedelméről a fenti időt követő 8 nap alatt az Elöljáróságnak elszámolok és gondoskodni fogok, hogy a köz-, tűz- és erkölcsrendészeti szabályok betartassanak.

Pápateszér, 1943 évi február hó 22 napján.

A rendfenntartásért a felelősséget elvállaljuk:           A folyamodó olvasható aláírása [olvashatatlan]

Gábriel József

Nikodém Kálmán

A kérelem további részében a tervezett költségvetés olvasható: a rendezők 100 pengő 90 fillér bevétellel számoltak, ebből 53 pengő volt a belépődíj, 47 pengő 90 fillér a korcsmáros hozzájárulása. A kiadások között a zenészek díja 51 pengő, az engedély díja 5 pengő, a kérelem kapcsán befizetett és igazolt díjak 34 pengő 80 fillér, a fennmaradó rész – 10 pengő 10 fillér – a kérvényben szereplő jótékony célra lesz fordítva.

A kérvényt végén Sandli István tűzoltóparancsnok aláírásával igazolta az alábbiakat:

Tüzrendészeti szempontból a helyiséget és az épületet, ahol a táncmulatság, szinielőadás tartatni fog, megvizsgáltam és megállapítottam, hogy annak belső berendezése, diszítése s tetőzete tűzbiztos, a szabad kijárás kellően biztosítva van és a világítás is tűzbiztos. Megfelelő mennyiségű víz, veder és egy pokróc elő van készítve. Az engedély kiadását tűzrendészeti szempontból véleményezem.

A kérelem hátoldalán a körjegyző által aláírt és Pápateszér község pecsétjével hitelesített helyhatósági HATÁROZAT olvasható. A formanyomtatvány szövege szerint ezt még fel kellett terjeszteni a járási főszolgabírónak, aki a helyhatósági engedély alapján maga is megadja az engedélyt, majd Méltóságos Alispán Úrnak! megszólítással továbbküldi az alispán hivatalába, Veszprémbe – ám ezt a részt már nem töltötték ki.

(NP)

A MNL Veszprém Megyei Levéltára Pápai Levéltárában található dokumentum digitális másolata a csatolmányban olvasható.A cikkhez csatolt dokumentumok:
cimg6513_-_cimg6512.pdf

<< Vissza